-->

భేతాళ కథలు - విద్యా సాగరుని కథ - Stories of Bethala - Story of Vidya Sagar

అందువలన నేనొకనాడు ఎవ్వరికీ చెప్పకుండా, విద్య నేర్వాలన్న పట్టుదలతో యిల్లు విడిచి బయలుదేరాను, ఎంతమంది…

భేతాళ కథలు - మదనరేఖ మహారాజును దర్శించుట - Stories of Bethala - Visiting Madanarekha Maharaja

ఆయన మాటలకు చిత్రరేఖ సమ్మతింపలేదు."నీవు నన్ను పరిణయమాడనిచో మరణిస్తాను కాని, జీవించలేను" అన…

భేతాళ కథలు - విద్యాసాగరుని వివాహములు - Bethala Stories - Vidyasagar's Marriages

ఈ విధముగా విద్యాసాగరుడు శాస్త్ర ప్రమాణముగా, తన బ్రాహ్మణత్వమునకు భంగం రాకుండా బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వై…

భేతాళ కథలు - విక్రమార్కుడు వేటకు బయలుదేరుట - Stories of Bethala - Vikramarka sets out for hunting

విక్రమార్కుని పరిపాలనలో ఉజ్జయినీ నగరం మిక్కిలి ఉన్నత స్థితికి వచ్చింది. విక్రమార్కుడు ధర్మము తప్పకు…

భేతాళ కథలు - చంద్రగుప్త ఆదిత్యుడు - ఉజ్జయినీ రాజ్యము - Stories of Bethala - Chandragupta Aditya - Kingdom of Ujjain

పూర్వకాలము అనగా యిప్పటికి 16 వందల సంవత్సరముల క్రిండట ఉజ్జయినీ నగరాన్ని చంద్రగుప్త ఆదిత్యుడనే రాజు ప…

మూడు చేపలు కథ - Three Fishes Story in Telugu - Telugu Moral Story

మూడు చేపలు [ జననం 1891. నవలలు, నాటకాలూ, ఆత్మకథా, వ్యాసాలూ, వైద్య శాస్త్ర సంబంధరచనలూ ఎన్ని చేసినా శ్ర…

Close