వింత లోకం రెక్కల ఏనుగు కథ - The story of the strange world winged elephant

రెక్కల ఏనుగు అనగా అనగా ఒకరాజు ఆ రాజుకి ఒక పెద్దతోట ఆ తోటకు కావలాదారుడు  సూరయ్య. అతని భార్య నరసమ్మ. వా…