-->

సిద్ధార్థ గౌతమ జీవితం - Life of Siddhartha Gautama

ఇప్పుడు దక్షిణ నేపాల్‌లో ఉన్న ఒక చిన్న దేశం షాక్యులు అనే వంశంచే పాలించబడింది.  ఈ వంశానికి అధిపతి మరి…

గౌతమ బుద్దుని చరిత్ర | The Story of Gautama Buddha

జీవన పరిచయం మహాత్మా బుద్ధుని జననం సుమారు 2500 సం. క్రితం (క్రీ.పూ. 563)-హైందవ పంచాంగం ప్రకారం వైశాఖ …

Buddha's Life & Teachings

The life of Siddhartha Gautama, commonly known as the Buddha, is a central narrative in Buddhism. H…

బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి ఎందుకు అంటారు? | బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి | Life Of Buddha | Why is the Buddha's refuge called Gachchami?

[ యుద్ధంవల్ల కంటే శాంతి, సామరస్యాల వల్ల ఎంతో మేలు జరుగుతుందని బుద్ధ భగవానుడు నిరూపించాడు. అది ఎలా జ…

Close