-->

భారత విదేశాంగ విధానంలో BIMSTEC పాత్ర:

ఈ దేశాలు ఒకే విలువలు, చరిత్ర మరియు జీవన విధానాన్ని పంచుకుంటున్నందున, భారతదేశం తన "నైబర్హిుడ్ ఫ…

WormGPT: The ChatGPT Alternative That Cybercriminals Are Using To Launch Advanced Phishing Attacks

Phishing is a form of cyberattack that involves sending fraudulent emails or messages to trick unsu…

It’s Time OpenAI Launched GPT-5

OpenAI is a research organization that aims to create and promote artificial intelligence that can …

Who is the first transgender woman to win Miss Universe Netherlands?

Rikkie Valerie Kollé made history on July 10, 2023, by becoming the first openly transgender woman …

Best CEOs in the World 2023 - Studiescafe.com

Linda Yaccarino : CEO of Twitter. Adam Mosseri : CEO of Instagram. Neal Mohan: CEO of YouTube.  Tim Co…

© Studies Cafe. All rights reserved. Made with ♥ by Studies Cafe

Close