అసలు దెయ్యాలు ఉన్నాయా? || నాస్తికులు ఏమి చెప్పుతూ ఉన్నారు

దయ్యాలలో నమ్మకం అంతకంతకు తగ్గుతున్నా, దయ్యాలు అబద్ధమని స్పష్టంగా ప్రజలకు తెలియదు. మరణమంటే శరీరంలో స…