-->

ఎటువంటి జీవులు లైంగిక & అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జరుపుకుంటాయి?

ప్రత్యుత్పత్తి - పునరుత్పాదక వ్యవస్థ ఈ భూగోళంపై ఒక జాతియొక్క లక్షణాలు శాశ్వతంగా, స్థిరంగా కొనసాగడాని…

సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ - వైరస్లు - జికా వైరస్ వ్యాధి - ఎబోలా వైరస్ వ్యాధి - ఆంత్రాక్స్

వైరస్లు జికా వైరస్ వ్యాధి : జికా వైరస్ వ్యాధి జికా వైరస్ వల్ల వస్తుంది. ఈ వైరసను మొదటగా 1947లో ఉగాండా…

సూర్యుడు (Sun)

సూర్యుడు (Sun) గ్రీకు భాషలో సూర్యున్ని ' హీలియోస్' అని పిలుస్తారు. సూర్యునిలో అధికంగా ఉండే వా…

నక్షత్రం (Stars)

నక్షత్రం స్వయం ప్రకాశక శక్తి కలిగిన దానిని ' నక్షత్రం ' అంటారు. నక్షత్రం యొక్క రంగు దాని ఉష్ణోగ…

మన విశ్వం (Our Universe)

మన విశ్వం విశ్వం గురించి అధ్యయనంచేయు శాస్త్రాన్ని 'కాస్మాలజీ' అంటారు. రష్యా దేశపు అంతరిక్ష వ్…

© Studies Cafe. All rights reserved. Made with ♥ by Studies Cafe

Close