-->

ఆర్ధిక వృద్ధికి ఆర్ధికాభివృద్ధికి తేడాను వివరించండి? - Explain the difference between economic growth and economic development?

స్వాతంత్ర్యోద్యమ సమయంలో పరిస్థితులు అవగాహన చేసుకున్న పిమ్మట మనదేశానికి ఏది అవసరమో పునరాలోచన చెయ్యాల…

ఆర్ధికవృద్ధి, ఆర్థికాభివృద్ధి మధ్య తేడాలు వివరించండి? - Explain the differences between economic growth and economic development?

ఒక ఆర్ధిక వ్యవస్థ సాధించిన వస్తు సేవల మొత్తం పెరుగుదలను ఆర్ధిక వృద్ధి అంటారు. ఈ రకమైన వస్తు సేవల పె…

ఆర్థికాభివృద్ధి అనే భావన వివరించండి? - Describe the concept of economic growth?

ఆర్ధికాభివృద్ధి అనే భావన చాలా విస్తృతమైనది. ఇది ఆర్ధికవృద్ధితో పాటు మానవజీవిత గమనానికి సంబంధించిన అ…

భారత ఆర్ధిక వ్యవస్థ లక్షణాలు వివరించండి? - Describe the features of the Indian economy?

భారత ఆర్ధిక వ్యవస్థ, అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్న ఆర్ధిక వ్యవస్థ అన్ని లక్షణాలను కల్గి ఉంది. ఈ విషయాన్ని …

ఆర్ధిక సమస్యలు ఏవిధంగా ఏర్పడతాయి? వనరులు పుష్కలంగా ఉంటే ఆర్ధిక సమస్యలుంటాయా? - What are the financial problems? Will there be financial problems if the resources are plentiful?

ప్రతి ఆర్ధిక వ్యవస్థ పరిమిత వనరులు కల్గి ఉంటుంది. అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో సహితం అధిక వనరులుంటాయి క…

అర్థశాస్త్రానికి గల కొరత నిర్వచనాన్ని వివరింపుము. దానికి గల లోపాలను వ్రాయుము? - Explain the definition of scarcity in economics. Write down the flaws in it?

లయోనల్ రాబిన్స్ 1932 ప్రచురించిన తన గ్రంధం “Nature and significance of economic science” అర్థశాస్త్…

అర్థశాస్త్రానికి గల శ్రేయస్సు నిర్వచనాన్ని వివరింపుము. దీని లోపాలేవి? - Explain the definition of prosperity in economics. What are its shortcomings?

Alfred Marshall 1890 లో ప్రచురించబడిన తన "ప్రిన్సిపుల్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్” అనే గ్రంధంలో అర్థశాస్…

సంపద నిర్వచనాన్ని వివరించి దాని లోపాలు వ్రాయుము? - Describe the definition of wealth and write down its flaws.

అర్థశాస్త్రానికి ఒక విశిష్టమైన నిర్వచనాన్ని ఇచ్చి దానికి శాస్త్ర రూపాన్ని ఇచ్చిన మొదటి వ్యక్తి ఆడమ్…

Close