-->

ఎటువంటి జీవులు లైంగిక & అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జరుపుకుంటాయి?

ప్రత్యుత్పత్తి - పునరుత్పాదక వ్యవస్థ ఈ భూగోళంపై ఒక జాతియొక్క లక్షణాలు శాశ్వతంగా, స్థిరంగా కొనసాగడాని…

సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ - వైరస్లు - జికా వైరస్ వ్యాధి - ఎబోలా వైరస్ వ్యాధి - ఆంత్రాక్స్

వైరస్లు జికా వైరస్ వ్యాధి : జికా వైరస్ వ్యాధి జికా వైరస్ వల్ల వస్తుంది. ఈ వైరసను మొదటగా 1947లో ఉగాండా…

రక్త పీడనం (Blood Pleassure)

రక్తాన్ని వల వంటి రక్త నాళాల ద్వారా ప్రవహింప చేయాలంటే చాలా ఎక్కువ ఒత్తిడి కావాలి. గుండెలోని జఠరికలు…

Close