-->

కొత్తగా పెళ్లయిన వారికి శోభనం రాత్రి మాత్రమే చేస్తారు.పగలు ఎందుకు చేయరు? || Shobnam is done only at night for newly married people. Why not during the day?

Also Read


కొత్తగా పెళ్లయిన వారికి శోభనం రాత్రి మాత్రమే చేయడానికి కొన్ని సాంప్రదాయ, సాంస్కృతిక, మరియు మనోవైజ్ఞానిక కారణాలు ఉన్నాయి.

  1. ప్రైవసీ: రాత్రి సమయం ఒక వ్యక్తిగత సమయంగా పరిగణించబడుతుంది. పగలు ఎక్కువగా కుటుంబ సభ్యులు మరియు ఇతర అతిథులు ఇంట్లో ఉండటంతో ప్రైవసీ తగ్గిపోతుంది.

  2. ఆచారాలు: వివాహం మరియు శోభనం రాత్రి సాంప్రదాయంగా మరియు ఆచారంగా రాత్రి సమయంతోనే అనుసంధానించబడి ఉన్నాయి. ఇది ఒక సాంప్రదాయం అని చెప్పవచ్చు.

  3. శరీర స్వస్థత: రాత్రి సమయం శరీరానికి విశ్రాంతి కలిగించే సమయం. ఆ సమయానికి ఒంటికి సరైన శాంతి, ప్రశాంతత ఉంటుంది.

  4. ఆధునికత: ఆధునిక సమాజంలో కూడా శోభనం రాత్రి చేసుకోవడం ఒక సాంప్రదాయంగా కొనసాగుతుంది. ఇది ఒక అందరూ అనుసరించే ఆచారం.

  5. సోషల్ మరియు సాంస్కృతిక కారణాలు: ఒకరిని మరొకరు సమీపించుకోవడం, మరియు సన్నిహితంగా ఉండటం రాత్రి సమయం సరైనదిగా భావిస్తారు.

ఈ కారణాల వల్ల శోభనం రాత్రి మాత్రమే జరుపుకుంటారు.

Close