-->

List of Important Dams in India

Also Read

 List of Important Dams in India


State

Dams

River

Andhra Pradesh/ Telangana

Nagarjuna Sagar Dam

Krishna river

Andhra Pradesh/ Telangana

Srisailam Dam

Krishna

Himachal Pradesh/ Uttarakhand

Kishau Dam

Tons River

Arunachal Pradesh

Ranganadi Dam

Ranganadi

Gujarat

Sardar Sarovar Dam

Narmada

Ukai Dam

Tapti

Himachal Pradesh

Bhakra Dam

Sutlej

Koldam Dam

Sutlej

Chamera Dam

Ravi river

Pong Dam

Beas River

Jammu & Kashmir

Baglihar Dam

Chenab

Uri Dam

Jhelum River

Nimoo Bazgo Hydroelectric Plant

Indus River

Chutak Hydroelectric Plant

Suru River

Jharkhand

Maithon Dam

Barakar

Karnataka

Almatti Dam

Krishna River

Krishna raja sagar Dam

Kaveri

Tungabhadra Dam

Tungabhadra

Kerala

Idukki Dam

Periyar River

 

Mullaperiyar Dam

Periyar

Cheruthoni Dam

Periyar

Madhya Pradesh

Bansagar Dam

Son River

Indira Sagar Dam

Narmada

Gandhi Sagar Dam

Chambal River

Maharashtra

Koyna Dam

Koyna River

Odisha

Hirakud Dam

Mahanadi

Indravati Dam

Indravati River

Punjab

Ranjit Sagar Dam/ Thein Dam

Ravi River

Rajasthan

Bisalpur Dam

Banas River

Rana Pratap Sagar Dam

Chambal River

Jawahar Sagar Dam

Chambal River

Sikkim

Rangit Dam

Rangeeth

Tamil Nadu

Bhavani Sagar Dam

Bhavani

Mettur Dam

Kaveri

Uttar Pradesh

Rihand Dam

Rihand River

Uttarakhand

Tehri Dam

Bhagirathi River

Lakhwar Dam

Yamuna River
Close